REGULAMIN

 

  POSTANOWIENIA OGÓLNE  
 1. Konferencja Obrazowanie i interwencje w strukturalnych chorobach serca i naczyń (ISIIC 2024), zwana w dalszej części Regulaminu „Wydarzeniem”, odbywa się w dniach 05-06.09.2024 r. w miejscowości Katowice.
 2. Organizatorem Wydarzenia jest Business Service GALOP Krystyna Gołąbek, Katowice, ul. Ordona 7 lok. XIV, NIP: 634-013-00-06, REGON: 278281124; Tel. 32 253 00 69, biuro@kongresy.com.pl, zwany w dalszej części Regulaminu „Organizatorem”.

  Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia Uczestnictwa w Wydarzeniu i obowiązują wszystkich Uczestników.

 3. Oficjalny serwis internetowy Konferencji znajduje się pod adresem: https://isiic.pl.

 

  REJESTRACJA UCZESTNIKA  
 1. Warunkiem udziału w Wydarzeniu jest:
  1. zgłoszenie uczestnictwa w Wydarzeniu wyłącznie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Wydarzenia, rozumiane jako prawidłowe wypełnienie wszystkich wymaganych pól zamieszczonych w formularzu,
  2. wniesienie opłaty w sposób podanym na stronie internetowej Wydarzenia,
  3. tytuł przelewu powinien wskazywać imię, nazwisko oraz indywidualny kod uczestnika wskazany we Wstępnym Potwierdzeniu Rejestracji.
 2. Prawidłowe zgłoszenie zakończone jest komunikatem wyświetlonym na stronie internetowej automatycznie po wypełnieniu formularza oraz analogicznym komunikatem przesłanym na adres mailowy podany w trakcie procesu rejestracji (Wstępne Potwierdzenie Rejestracji).
 3. W przypadku braku komunikatu, należy raz jeszcze uzupełnić formularz lub skontaktować się z Organizatorem pod adresem: biuro@kongresy.com.pl.
 4. Komunikat o prawidłowym wypełnieniu formularza nie jest Ostatecznym Potwierdzeniem Udziału w Wydarzeniu.
 5. Po zaksięgowaniu płatności Uczestnik otrzyma od Organizatora Ostateczne Potwierdzenie Udziału, uprawniające do udziału w Wydarzeniu.
 6. Ostateczne Potwierdzenie Udziału wysyłane jest do Uczestników na podany podczas rejestracji adres mailowy maksymalnie na 7 dni przed rozpoczęciem Wydarzeniu.
 7. W przypadku późniejszej rejestracji, Uczestnik otrzyma Ostateczne Potwierdzenie Udziału w ciągu 2 dni od zaksięgowania płatności.
 8. Organizator ma prawo nie dopuścić Uczestnika do udziału w Wydarzeniu w przypadku, gdy nie posiada on Potwierdzenia Rejestracji lub w przypadku jeśli nie spełnia wymagań danej grupy rejestracyjnej wybranej w formularzu rejestracyjnym.

 

  WARUNKI PŁATNOŚCI I FAKTURY  
 1. Ceny oraz warunki płatności za Uczestnictwo w Wydarzeniu zamieszczone są na stronie internetowej Wydarzenia.
 2. Organizator wystawi fakturę za uczestnictwo w Wydarzeniu do ostatniego dnia miesiąca, w którym płatność została zaksięgowana na podanym w rejestracji koncie i wyśle ją drogą elektroniczną na podany w trakcie procesu rejestracji adres mailowy lub pocztą tradycyjną na podane w trakcie procesu rejestracji dane korespondencyjne.
 3. Faktura VAT zostanie wystawiona zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi i będzie zawierała stawkę 23% VAT.
 4. Faktura VAT za uczestnictwo w Wydarzeniu zostanie wystawiona na podstawie danych, które są wskazane przez zamawiających w formularzu elektronicznym, w części „Dane do faktury”.
 5. W przypadku wyboru przez Uczestnika faktury na osobę indywidualną (os. fizyczną) wpłata rejestrowana jest niezwłocznie w kasie fiskalnej.
 6. Wszelkie korekty faktur są możliwe wyłącznie na pisemny, umotywowany wniosek nabywcy dla którego faktura została wystawiona.
 7. Zmiany typu nabywcy nie dopuszcza się.
 8. Organizator może wystawić fakturę pro-forma na prośbę Uczestnika przesłaną na adres mailowy: biuro@kongresy.com.pl

 

  WARUNKI REZYGNACJI  
 1. Uczestnik może zrezygnować z Uczestnictwa w Wydarzeniu tylko i wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@kongresy.com.pl.
 2. W przypadku rezygnacji z udziału Uczestnikowi przysługuje zwrot:
  • gdy Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji do dnia 31.07.2024 r. ma prawo zatrzymać 50% wartości całości opłaty.
  • w przypadku, gdy Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji po 31.07.2024 r. Organizator ma prawo zatrzymać całą otrzymaną wpłatę.
 3. Organizator Wydarzenia zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów i zmian w programie z przyczyn od niego niezależnych. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do zwrotu opłaty.
 4. W przypadku zwrotu całości lub części opłaty rejestracyjnej przez Organizatora, Organizator ma 60 dni na dokonanie zwrotu licząc od dnia dostarczenia podpisanej faktury korygującej przez Uczestnika na adres korespondencyjny Organizatora.

 

  REKLAMACJE  
 1. Wszelkie reklamacje Uczestników wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie elektronicznej na adres: biuro@kongresy.com.pl.
 2. Reklamacje Uczestników Konferencji mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia danego Kursu.
 3. Po upływie wyżej określonych terminów żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.

 

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
 1. W przypadku, gdy Wydarzenie nie odbędzie się z przyczyn zależnych od Organizatora, Organizator niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez Uczestników na wskazane przez nich konta bankowe.
 2. W przypadku, gdy Wydarzenie nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Wydarzeniu, jak i kosztów usług dodatkowych zleconych Organizatorowi przez Uczestników Wydarzenia.
 3. Organizator może zmienić termin i miejsce Wydarzenia bez podania przyczyny.
 4. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu Uczestnictwa w Wydarzeniu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 5. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego ze strony internetowej Wydarzenia, oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.
 6. Uczestnik Wydarzenia wyraża zgodę na nieodpłatne: (a) utrwalenie, wykorzystanie i rozpowszechnianie utrwalonego przez Organizatora swojego wizerunku i głosu w trakcie obrad kongresowych w materiale sprawozdawczym, dokumentującym przebieg Wydarzenia. Utwór opracowany z wykorzystaniem wizerunku i głosu może być wykorzystany i rozpowszechniany przez Organizatora na wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w szczególności we wszelkich (niezależnie od formy) materiałach sprawozdawczych, a także poprzez zamieszczanie tych materiałów w dowolnych mediach (Internet, prasa, radio, telewizja, ulotki etc.), utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym techniką zapisu magnetycznego, optycznego, drukarską, reprograficzną, cyfrową, publiczne wykonanie albo publiczne odtworzenie, na dowolnych wydarzeniach otwartych i zamkniętych, wystawienie, wyświetlenie, najem, użyczenie, nadanie i reemisję. Zgoda ma charakter nieodwołalny i nie jest ograniczona terytorialnie.
 7. Podczas Wydarzenia Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów wewnętrznych obowiązujących w obiekcie kongresowym.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 9. Do przekazanych w formularzu zgłoszeniowym danych osobowych uczestnika zastosowanie mieć będzie Ustawa o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018 roku) oraz przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Wydarzenia.
 11. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia.
 12. Niniejsza umowa została sporządzona w polskiej oraz angielskiej wersji językowej. W przypadku rozbieżności pomiędzy obiema wersjami językowymi rozstrzygająca będzie wersja polska.