OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

  ADMINISTRATOR DANYCH  
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest organizator konferencji, tj: Business Service Galop Krystyna Gołąbek z siedzibą przy ul. Ordona 7 lok. XIV, 40-164 Katowice.
Szczegółami technicznymi organizacji konferencji zajmuje się Business Service Galop Krystyna Gołąbek z siedzibą przy ul. Ordona 7 lok. XIV, 40-164 Katowice

 

  INSPEKTOR OCHRONY DANYCH  
Do kontaktów w sprawie ochrony Pani/Pana danych osobowych w związku z realizacją konferencji został także powołany inspektor ochrony danych: Pan Piotr Juzoń (pjuzon@abidata.pl).
Można też kontaktować się bezpośrednio z administratorem.

 

  CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA  
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji umowy udziału w konferencji. Ponadto dane mogą być wykorzystane do celów wskazanych w odrębnych całkowicie dobrowolnych zgodach, np. marketingowych.

 

  ODBIORCY DANYCH  
Dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Pani/Pana dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne, jednakże przekazanie danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Państwa praw oraz innym podmiotom biorącym udział w realizacji usługi (np. hotele, usługi transportowe, usługi multimedialne).

 

  OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH  
Pani/Pana dane osobowe mogą być przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa – 6 lat w przypadku dokumentacji księgowej, natomiast w przypadku danych marketingowych do momentu cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu.

 

  PRAWA OSÓB KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ  
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.
Wymienione prawa mogą być ograniczone w sytuacjach, kiedy jesteśmy zobowiązani prawnie do przetwarzania danych w celu realizacji obowiązku ustawowego – np. ustawa o rachunkowości.
W przypadku monitoringu wizyjnego ograniczenia wynikać mogą również z braku możliwości technicznych.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

  INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH  
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, choć w niektórych przypadkach może być konsekwencją wymogów przepisów prawa.